Vraagtekens bij tijdelijke wooncontracten

Op 19 december stemde de Tweede Kamer over een motie waarin minister Ollongren verzocht wordt met gemeenten en corporaties in gesprek te gaan over problemen door de inzet van tijdelijke huurcontracten.

Sinds 2016 zijn er tal van extra tijdelijke huurcontracten mogelijk. De indieners (D66, ChristenUnie en CDA) zijn niet tegen tijdelijke contracten, maar zien wel dat het tot ongewenste situaties leidt. Op 19 december werd over deze en tal van andere moties over de huursector gestemd.

Meer gezinnen dakloos
De mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten worden volop benut. Dat levert problemen op, schrijven de indieners in hun motie. ‘Huurders moeten, zonder dat alternatieve huisvesting beschikbaar is, de huurwoning verlaten. Constaterende dat zelfs het aantal gezinnen dat dakloos werd en in de noodopvang belandde daardoor gestegen is.‘

Aanpak huisjesmelkers en initiatiefrecht huurders
Er wordt ook gestemd over het onderzoeken van mogelijkheden voor het initiatiefrecht voor huurders. De Woonbond pleitte recent in een notitie aan de Tweede Kamer voor de wettelijke mogelijkheid voor huurders om redelijke verbeteringen aan de huurwoning af te kunnen dwingen. Ook ligt er een motie waarin minister Ollongren wordt verzocht met wethouders te overleggen over een betere aanpak van huisjesmelkers.

Motie verkoop sociale huurwoningen
De VVD diende een motie in om ‘dure’ sociale huurwoningen te verkopen. De Woonbond is fel tegen het verkopen van sociale huurwoningen. De sociale huursector is de afgelopen jaren fors gekrompen, terwijl de vraag naar sociale huurwoningen groeit. In een gezamenlijke brief spreken onder andere de Bond Precaire Woonvormen en Initatief Betaalbaar Wonen Noord zich uit tegen de motie. Door het meetellen van de WOZ-waarde in de maximale huurprijs van sociale huurwoningen, lijken veel huurwoningen in de steden op papier al snel ‘duur’, merken zij op. Ook wijzen ze op de groeiende vraag naar sociale huurwoningen. ‘Het aantal actief woningzoekenden is in Amsterdam gestegen van 47.359 in 2014 naar ruim 56.000 in 2016. Toch gaat de verkoop van sociale huurwoningen nog steeds door. De verkoop moet ophouden!’

Bron: woonbond.nl