Sociale huursector steeds meer domein van lage inkomens

De sociale huursector is steeds meer het domein van mensen met een laag inkomen geworden; mensen met een wat hoger inkomen zoeken een woning in de particuliere en commerciële sector. Dat toont de  Sociale staat van Nederland 2018 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aan.

Jonge mensen (tot 35 jaar) betalen aanzienlijk meer voor een woning dan oudere. Dit heeft te maken met aangescherpte financieringsvoorwaarden voor koopwoningen, (abrupte) huurverhogingen en de toevlucht van jongeren tot (relatief dure) particuliere huurwoningen.

Huren sterk gestegen
De woonlasten van vooral corporatiehuurders stegen vooral na 2012. In 2013 en 2014 waren er forse huurverhogingen vergeleken met de jaren ervoor en erna. Deze konden voor iets hogere inkomens oplopen tot 6,5% per jaar. Vorige week maakte het CBS bekend dat de huren de afgelopen zes jaren met gemiddeld 18,5% zijn gestegen. Veel meer dan de stijging van 8,5% van de consumentenprijzen

Minder corporatiewoningen, grotere doelgroep
Ongeveer een derde van de Nederlandse huishoudens woont in een corporatiewoning. Dit aantal nam het afgelopen decennium af, doordat de woningcorporaties meer woningen verkochten of sloopten dan er bijgebouwd werden. Corporatiewoningen worden vooral bewoond door lagere en middeninkomens. Terwijl het aantal corporatiewoningen afnam, nam het aandeel huurders met een laag inkomen toe. Ongeveer 10% van de woningen zijn particuliere en commerciële huurwoningen, 60% van de huishoudens heeft een eigen woning.

Tevreden over woning en woonomgeving

In Nederland ligt de tevredenheid met de woning hoog; in totaal is bijna 90% tevreden of zeer tevreden. Bewoners zijn tevredener naarmate hun inkomen, leeftijd en, in mindere mate, hun opleiding hoger zijn.

Wat betreft de woonomgeving zijn woningeigenaren het meest tevreden en corporatiehuurders het minst. De tevredenheid over de woonomgeving ligt in de meest stedelijke gemeenten lager dan in de rest van Nederland, maar het verschil neemt geleidelijk af: de stad zit in de lift. Daarentegen is in krimpgemeenten de leefbaarheid in het algemeen hoog, maar tanende. In de zogenaamde krachtwijken is de tevredenheid het laagst.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: