Wat doet het bestuur van HP6?

Als bestuur van HP6 doen we gedreven ons werk. We geven graag hieronder een inkijkje wat er bij onze bestuursfunctie komt kijken.

We vergaderen 2 keer in de maand zo’n 2 uur
In ons kantoor aan de W. de Vries Robbéweg in Gorinchem. Voor iedere vergadering stellen we een agenda op en lezen we de stukken. Tijdens het overleg maakt de secretaris van HP6 notulen en werkt deze daarna uit. 

1 keer in de 6 weken overleggen we met de bestuurder van Poort6
Voor dit overleg nemen we zo’n 2,5 uur de tijd. Vooraf krijgen we de agenda en stukken van Poort6. Voor iedere vergadering gaat dit om zo’n 150 tot 200 pagina’s. Die we natuurlijk vooraf goed bestuderen. De woensdag voor het overleg met Poort6 vergaderen we met ons eigen bestuur. Om alle stukken te bespreken en ons standpunt in te nemen. Tijdens het overleg met Poort6 maakt de directiesecretaresse van Poort6 de notulen. 

De penningmeester zorgt voor een goede betaling van onze rekeningen
En verwerkt alle mutaties in het financieel overzicht.

1 keer in het jaar houden we een Algemene Leden Vergadering (ALV)
Voor deze vergadering zorgen we dat iedereen wordt uitgenodigd. Dat de agenda wordt opgesteld met alle stukken. Zoals het (financieel) jaarverslag over het voorgaande jaar met de financiële verantwoording. Ook controleert de kascommissie onze financiële administratie van vorig jaar. En natuurlijk zorgen we ervoor dat de zaal is ingericht. En er een hapje en een drankje is.

We nemen notulen door van de Bewonerscommissies
Als Bewonerscommissies ons hiervoor toestemming gaven. Natuurlijk zijn we ook altijd bereid om deel te nemen aan vergaderingen van de Bewonerscommissies. Nodig ons hiervoor gerust uit. 

We ontmoeten de Raad van Commissarissen (RvC) van Poort6 regelmatig
Bijvoorbeeld tijdens themasessies en een jaarlijkse ontmoeting. Dan bespreken wij samen met de RvC de gang van zaken. 

4 keer in het jaar hebben we een overleg over de prestatieafspraken
Samen met Poort6 en de gemeente Gorinchem. Ook hiervoor bestuderen we van tevoren alle stukken.

Ieder jaar evalueren we met Poort6 hoe het gaat
We bespreken dan hoe we met elkaar omgaan. Of we resultaten boeken. En of er nog dingen anders of beter kunnen. 

Meerdere keren per jaar vraagt Poort6 ons advies of instemming te geven over een onderwerp
Zo’n advies brengen wij uit op basis van de stukken en informatie die we van Poort6 krijgen. Nadat we een conceptadvies hebben geschreven bespreken we dit met elkaar. Zodat we het advies bij kunnen schaven. En tot slot het definitieve advies aan Poort6 kunnen geven.

De bestuursleden draaien mee in werkgroepen van Poort6
Denk aan onderwerpen als het nieuwe huurbeleid, labeling, de jaarlijkse huurverhoging, het sloop- en renovatie reglement, een klantenpanel en andere belangrijke onderwerpen. Hiervoor trekken we al gauw 2 uur per bijeenkomst uit. 

Ook worden we uitgenodigd voor verschillende bijeenkomsten
Dit kan bijvoorbeeld zijn om moeilijke onderwerpen helder uit te leggen en te verduidelijken. Denk aan een bespreking over de jaarrekening van Poort6. Of een uitgebreide uitleg over bijvoorbeeld de servicekosten. 

Heeft u nadat u dit heeft gelezen belangstelling in een bestuursfunctie bij HP6? 
Neem dan contact met ons op: