Meedenken over uw wijk?

Misschien heeft u goede ideeën om de veiligheid en leefbaarheid in uw wijk te verbeteren. Of wilt u graag inspraak hebben als Poort6 in uw buurt onderhoud uitvoert. U kunt op verschillende manieren meepraten over uw woning of buurt.

Overleg met Poort6
Het bestuur van HP6 zit iedere zes weken met de directie van Poort6 om tafel om te praten over onderwerpen als huurbeleid, onderhoud, verkoop van woningen, veiligheid en leefbaarheid. Om dit goed te kunnen doen, hebben wij input van de huurders nodig. Die krijgen wij binnen via de Bewonerscommissies.

Bewonerscommissies
HP6 heeft ervoor gekozen om de bestaande Wijkraden op te heffen en verder te gaan met alleen de bewonerscommissies. De lijnen blijven hierdoor kort en het verstrekken van informatie en het betrekken van de leden van de bewonerscommissies bij relevante onderwerpen wordt hierdoor makkelijker.

Interesse?
Vindt u het leuk om op een positief kritische manier mee te denken over uw buurt? Neem dan contact op met een van de bestuursleden van HP6. Wij zijn altijd op zoek naar bewoners die belangstelling hebben voor de volkshuisvesting en een bijdrage willen leveren aan een prettige woon- en leefomgeving.

Koopcomplexen
Poort6 heeft ook gebouwen in bezit waarin zowel kopers als huurders wonen. In deze gemengde complexen is een Vereniging van Eigenaars (VvE) wettelijk verplicht. Huurders zijn geen eigenaar en hebben dan ook geen zitting of stemrecht in een VvE. Om de belangen van deze huurders wel zo goed mogelijk te kunnen behartigen, zijn er in deze gemengde complexen ook BC’s actief met een permanent karakter. Vooruitlopend op een VvE-vergaderingen wordt de agenda met hen besproken en meningen en standpunten opgehaald.