Drukbezochte bijeenkomst over prestatieafspraken

Maandag 3 april heeft HP6 een bijeenkomst georganiseerd voor bewonerscommissies om met hen bij te praten over de prestatieafspraken die zijn gemaakt tussen HP6, Poort6 en de Gemeente Gorinchem. Zowel het bestuur als de bewonerscommissies kijken terug op een zinvolle bijeenkomst.

De prestatieafspraken in Gorinchem
De prestatieafspraken zijn opgesteld in samenwerking met Bram Klouwen van adviesbureau Companen. Hij begeleidde afgelopen jaar de besprekingen van de prestatieafspraken. Tijdens de bijeenkomst van afgelopen maandag gaf hij een toelichting op het proces dat ieder jaar doorlopen wordt. Verder legde hij uit dat de wet sinds vorig jaar voorschrijft dat huurdersvertegenwoordiging, gemeente en corpora­tie als drie gelijkwaardige partners de prestatieafspraken moeten opstellen. Dit vraagt van de drie partijen dat ze ‘elkaars taal leren spreken’. Ook is het goed om van elkaar te weten waarom een be­paald punt belangrijk is.

In Gorinchem is voor de afspraken over 2017 vooral gesproken over de beschikbaarheid en betaal­baarheid van sociale huurwoningen, de afstemming tussen wonen en zorg en over de verduurzaming van de woningen. Daarbij zijn allerlei veel afspraken gemaakt om te onderzoeken welke problemen er zijn op het onderwerp wonen in Gorinchem. Een voorbeeld daarvan is het woningmarktonderzoek dat de gemeente liet uitvoeren. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kunnen de drie partijen meer concrete afspraken maken over wat nodig is in Gorinchem.

Speerpunten HP6
Namens het bestuur gaf Albert den Teuling een toelichting op de inzet van de HP6 bij de besprekingen voor de prestatieafspraken. De inzet van budgetcoaches is bij een onderwerp als betaalbaarheid bijvoorbeeld aan de orde gekomen. Een ander belangrijk gesprekspunt was de verkoop van huurwoningen en de duurzaamheid van de woningen van Poort6. Over dit laatste onderwerp pleit HP6 voor bredere toepassing van zonnepanelen en het inzetten van energiecoaches.

Poort6 gaat voor betaalbaarheid
René Wiersema gaf namens Poort6 een korte toelichting op de inzet van Poort6 in de komende jaren. Poort6 zet de betaalbaarheid van het huren de komende jaren centraal. Daarnaast gaat Poort6 het gesprek aan met de gemeente en HP6 over de omvang en de samenstelling van de woningvoorraad. Hoeveel sociale huurwoningen zijn nodig in Gorinchem? Maar ook: voor welke doel­groepen en waar in Gorinchem moeten die woningen beschikbaar zijn. Het woningmarktonderzoek van de gemeente speelt bij de gesprekken een belangrijke rol.

Nieuwe gesprekspartner voor gemeente
De gemeente Gorinchem kon helaas niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn. Bram Klouwen verwoordde kort hoe de gemeente het pro­ces en de inhoud van de prestatieafspraken heeft ervaren. Voor de gemeente was de huurdersvereni­ging een nieuwe gesprekspartner. De speerpunten van de gemeenten bij de prestatieafspraken sloten aan op de punten die al eerder aan de orde kwamen, zoals betaalbaarheid en de omvang van de wo­ningvoorraad van Poort6.

Bewonerscommissies aan het woord
Tot slot was het woord aan de bewonerscommissies. Welke punten willen zij meegeven aan HP6 bij de besprekingen met Poort6 en de gemeente? Hierbij werden de volgende punten genoemd:

  • Zorg dat de sociale samenhang behouden blijft in buurten waar renovatie en nieuwbouw plaatsvindt, want die staat onder druk;
  • Verbeter de kwaliteit van de dienstverlening (en investeer waar nodig in de organisatie van Poort6);
  • Zorg voor een stappenplan bij grotere vraagstukken, zodat duidelijk is wat er gaat gebeuren en dat duidelijk is of en wanneer bewoners(commissies) kunnen meepraten;
  • Verbeter de communicatie tussen HP6 en haar achterban. Het gaat dan bijvoorbeeld om de terugkoppeling richting huurders na overleg of na gemaakte (prestatie)afspraken;
  • Houd oog voor huurders die niet zijn aangesloten op internet. Papieren en persoonlijke communicatie blijft nodig naast digitale communicatie.