Betaalbaarheid wonen in Gorinchem blijft punt van discussie

Voor 1 mei hebben alle huurders van Poort6 een brief ontvangen met de jaarlijkse huurverhoging. Afhankelijk van het inkomen krijgen huurders van Poort6 dit jaar maximaal 2,5% of 5% huurverhoging.

Huurverhoging 2015: de cijfers
Sinds 2013 hebben woningcorporaties de mogelijkheid om de huurprijzen inkomensafhankelijk te verhogen. De afgelopen twee jaar maakte Poort6 ook van deze mogelijkheid gebruik. De huurverhoging voor 2015 bestaat uit het inflatiepercentage, dit jaar vastgesteld op 1%, en een inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor de lage en middeninkomens komt de totale huurverhoging dit jaar uit op maximaal 2,5%. Voor huurders met een bruto jaarinkomen boven € 43.786 is dit 5%.

Huurdersvereniging Poort6: huren te duur
Poort6 en HP6 hebben dit jaar geen akkoord kunnen bereiken over de huurverhoging. Beide partijen hebben zorg over de betaalbaarheid van huren, zeker nu het levensonderhoud steeds duurder wordt en inkomens niet of nauwelijks stijgen. Gezamenlijk is vastgesteld dat de grootste zorg qua betaalbaarheid zit bij het deel van de sociale doelgroep dat niet in aanmerking komt voor huurtoeslag en de lage middeninkomens. Daarom ligt de huurverhoging voor deze twee groepen onder het wettelijk toegestane maximum.

HP6 heeft de afgelopen maanden intensief onderhandeld met de woningcorporatie. Uiteindelijk concludeerde de huurdersvereniging dat de voorgestelde huurverhoging te fors is. Voorzitter Albert den Teuling: “We kijken daarbij ook naar de lagere huurverhogingspercentages van omliggende corporaties. En daarnaast zien we verdere besparingsmogelijkheden in de bedrijfskosten van Poort6.”

Poort6: geld is hard nodig
Poort6 stelt dat zij continue zoekt naar de balans tussen betaalbare huur en een financieel gezonde woningcorporatie. Directeur-bestuurder Wiersema: “Daar doen we zelf het nodige aan door bijvoorbeeld onze bedrijfskosten naar beneden te brengen en te zoeken naar besparingen in de kosten voor het onderhoud. Maar dat alleen is niet genoeg. We hebben de extra huuropbrengsten nodig om voldoende geld opzij te kunnen zetten om jaar-in-jaar-uit de kwaliteit van onze woningvoorraad op peil te houden”.

Ondanks dat er geen overeenstemming is bereikt, kijken HP6 en Poort6 terug op een goede discussie. Den Teuling en Wiersema benadrukken dat partijen de komende maanden verder in gesprek gaan om te kijken hoe Poort6 op langere termijn betaalbare woningen in Gorinchem kan blijven aanbieden.

Landelijk gemiddelde
Door de voorgestelde huurverhoging gaat de gemiddelde huur van een woning van ongeveer € 495,- naar ongeveer € 509,-.Poort6 vraagt daarmee niet de maximaal redelijke huur die wettelijk gezien is toegestaan. Na de huurverhoging bedraagt dit percentage 77,3% van maximaal redelijk, ongeveer het landelijk gemiddelde. Daarnaast worden bij deze huurverhogingsronde veel huurprijzen afgetopt op de huurtoeslaggrenzen. Hierdoor blijft de verdeling van de woningvoorraad over de verschillende huurprijscategorieën ongewijzigd.

Inzet budgetcoach gaat door
Net als vorig jaar stelt Poort6 samen met HP6 ook dit jaar een budgetcoach beschikbaar. Deze budgetcoach kan huurders helpen om de balans te vinden tussen inkomsten en uitgaven, ook zonder dat er sprake is van een schuldsituatie. Via de website van Poort6 kunnen huurders een formulier invullen voor het aanvragen van een budgetcoach.